وکتور ایمیل مربوط به انجمن شتابدهنده ها

مشهد، بلوار فلسطین، نبش فلسطین۱۳، ساختمان رئیسیان، طبقه۲، واحد۸

روابط عمومی: ۰۵۱۳۸۴۴۴۹۳۹